Namaz sure,duaları ve anlamları...

(1/2) > >>

KUL AHMEDD:
A- NAMAZ   DUÂLARI  VE  ANLAMLARI:

Eûžü-Besmele:    Eûžü billâhi mineş-şeytânir-racîm - Bismillâhir-Rahmânir-Rahîm.   
         Anlamı:    (Allah katından) kovulmuş olan şeytanın şerrinden Allah’a sığınırım. 
-Bu dünyada bütün insanları esirgeyen, ahirette ise sadece mü’minleri bağışlayan Allah’ın adıyla (bu işe) başlarım.
Allâhü ekber = (Allah en büyüktür)
1-  Sübhâneke:    Sübhânekallâhümme ve  bihamdik. Ve tebârakesmük. Ve teâlâ ceddük. (Ve celle šenâük) Ve lâ ilâhe ğayruk.
         Anlamı:   Allah’ım, Seni hamdinle tesbih eder, eksik sıfatlardan uzak tutarım. Senin ismin uludur. Senin şanın pek yücedir. (Övgüye çok layıksın) Ve Senden başka ilah yoktur.                                 
2-  Tahıyyât:  Et-tehıyyâtü lillâhi ves-salevâtü vet-tayyibât. Es-selâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü ve rahmetullâhi ve berakâtüh. Es-selâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-sâlihîn. Eşhedü ellâ ilâhe illAllah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve rasûlüh.
         Anlamı:   Selam, dua ve tüm güzellikler (dil, kalp ve bedenle yapılan tüm ibadetler) Allah içindir. Ey Peygamber! Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi senin üzerine olsun.  (Ey Allah’ım) Selam bize ve salih (dindar) kulların üzerine olsun.  (Biz mü’minler de) Şahitlik ederiz ki (veya görmüş gibi inanırız ki) Allah’tan başka ilah yoktur. Yine şahitlik ederiz ki Hz. Muhammed (S)  O’nun kulu ve rasûlüdür (elçisidir).
3-  Allâhümme Salli ve Bârik:      a)   Allâhümme salli alâ Muhammediv-ve alâ âli Muhammed, kemâ salleyte alâ İbrâhîme ve alâ âli İbrâhîm. İnneke hamîdüm-mecîd.                                                  
 Anlamı:   Allah’ım!  İbrahim (a.s.) ve onun aile çevresini bağışladığın gibi, Hz. Muhammed (S) ve O’nun aile çevresini (ehli beytini) de bağışla. Muhakkak ki Sen, hamd ve övgüye pek layıksın.     
        b)    Allâhümme bârik alâ Muhammediv-ve alâ âli Muhammed, kemâ bârakte alâ İbrâhîme ve alâ âli İbrâhîm. İnneke hamîdüm-mecîd.
         Anlamı:   Allah’ım!  İbrahim (a.s.) ve onun aile çevresini bereketli kıldığın gibi, Hz. Muhammed (S) ve O’nun aile çevresini (ehli beytini) de bereketli kıl. Muhakkak ki Sen, hamd ve övgüye pek layıksın.
4-  Rabbenâ Duâları:      a)   Rabbenâ âtinâ fid-dünyâ hasenetev-ve fil’-âhirati haseneh. Ve gınâ  ažâben-nâr.   
         Anlamı:   Allah’ım!  Bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellikler ver. Bizi cehennem azabından koru.   
   b)    Rabbenağfirlî ve livâlideyye ve lilmü’minîne yevme yegûmül’-hisâb. Birahmetike yâ erhamer-râhımîn.   
   Anlamı:   Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah’ım; Beni, ana-babamı ve bütün mü’minleri kıyamet gününde rahmetinle bağışla.    c)    Rabbic’alnî  mugîmessalâti ve min žürriyyetî. Rabbenâ ve tegabbel duâ’.
   Anlamı:   Rabbim!  Beni ve neslimi namaz kılanlardan eyle. Rabbimiz duamızı kabul eyle.          
5-  Kunut Duâları:    a)   Allâhümme innâ nesteînüke ve nestağfiruke ve nestehdîk. Ve nü’minü bike ve netûbü ileyk ve netevekkelü aleyk. Ve nüšnî aleykel’-hayra küllehû neşküruke ve lâ nekfüruk. Ve nahleu ve netrukü mey-yefcüruk.
         Anlamı:   Allah’ım! Senden yardım, bağışlama ister, bizi doğru yola iletmeni dileriz. Sana inanır, Sana tövbe eder ve Sana güveniriz. Bütün hayır ve iyiliklerin Senden (geldiğini) bilir, Sana şükrederiz. Asla nankörlük etmeyiz. (Seni inkar etmeyiz).  Sana isyan edip karşı gelenleri bırakır, terk ederiz.
        b)     Allâhümme iyyâke nağbüdü ve leke nüsallî ve nescüdü ve ileyke nes’â ve nahfidü nercû rahmeteke ve nahşâ ažâbek. İnne ažâbeke bil’-küffâri mülhıg.
         Anlamı:   Allah’ım!  Ancak Sana ibadet eder, Senin için namaz kılar ve secde ederiz. Sana yaklaştıracak şeylere koşar, rızanı elde etmeye çalışırız. Rahmetini umar, azabından korkarız. Muhakkak ki Senin azabın kafirlere ulaşacaktır.         
     B- NAMAZ   SÛRELERİ  VE  ANLAMLARI:
1.    Fâtiha Sûresi:    Bismillâhir-Rahmânir-Rahîm.   El-hamdü lillâhi Rabbil’-âlemîn. Er-Rahmânir-Rahîm. Mâliki yevmid-dîn. İyyâke nağbüdü ve iyyâke nesteîn. İhdinas-sırâtal’-müstegîm. Sırâtalležîne en’amte aleyhim. Ğayril’-mağdûbi aleyhim ve leddâllîn. (âmîn)                                        Meâli:   Bismillâhir-Rahmânir-Rahîm.   Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Hamd (övme ve övülme), alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.  O, Rahmandır ve Rahimdir.  Ceza (kıyamet) gününün sahibidir.  (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.  Bize kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolu olan doğru yolu göster; gazaba uğramışların (yahudilerin) ve sapmışların (hristiyanların) yolunu değil.  (Amin) 
2.    Asr Sûresi:     Bismillâhir-Rahmânir-Rahîm.  Vel’-asr.  İnnel’-insâne lefî husr. İllelležîne âmenû ve amilüs-sâlihâti ve tevâsav  bil’-haggi ve tevâsav  bis-sabr.            
Meâli:   Bismillâhir-Rahmânir-Rahîm.   Asra (İkindi vaktine) yemin ederim ki, insan gerçekten ziyan içindedir. Bundan ancak iman edip, iyi ameller işleyenler ile birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler hariçtir.
3.    Ayet-el Kürsî:    Bismillâhir-Rahmânir-Rahîm.   Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel’-hayyül’-gayyûm. Lâ  te’hužühû  sinetüv-ve lâ nevvm.  Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil’-ard.  Men želležî  yeşfeu ındehû illâ bi ižnih.  Yağlemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yuhîtûne bişey’im-min ılmihî illâ bimâ şâ’. Vesia kürsiyyühüs-semâvâti vel’-ard. Velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel’-aliyyül’-azîm. 


Meâli:   Bismillâhir-Rahmânir-Rahîm.   Hayy (diri) ve Kayyum (bütün yarattıklarını idare eden ve hesaba çeken) olan Allah’tan başka ilah yoktur.  O’nu uyku ve uyuklama tutmaz.   Göklerde ve yerdekilerin hepsi O’nundur.  İzni olmadan O’nun katında kim şefaat edebilir.  O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir (O gizli ve açık her şeyi bilir).  O’nun bildirdiklerinin dışında insanlar O’nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler.  O’nun kürsüsü (makamı) gökleri ve yeri kuşatmıştır.  O ikisini (yeri ve gökleri) koruyup gözetmek O’na zor gelmez.  O pek yücedir ve pek büyüktür.
4.    Fîl  Sûresi:     Bismillâhir-Rahmânir-Rahîm.  Elem tera keyfe feale rabbüke bi eshâbil’-fîl. Elem yec’al keydehüm fî tadlîl. Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl. Termîhim bihicâratim-min siccîl. Fecealehüm keasfimme’kûl.     Meâli:     Bismillâhir-rahmânir-rahîm.   Rabbin fil sahiplerine neler yaptı, görmedin mi?  Onların kötü planlarını boşa çıkarmadı mı?  Onların üstüne ebabil kuşlarını gönderdi.  O kuşlar, onların üzerlerine pişkin tuğladan yapılmış taşlar atıyordu da böylece Allah onları yenilip çiğnenmiş ekine çeviriverdi.
5.   Kureyş Sûresi:    Bismillâhir-Rahmânir-Rahîm.   Li  îlâfi  gurayşin  îlâfihim rihleteş-şitâi  ves-sayyf.  Fel-yağbüdû rabbe hâžel beytilležî et’amehüm-min cûiv-ve âmenehüm-min havvf.          
Meâli:     Bismillâhir-rahmânir-rahîm.    Kış ve yaz seyahatleri Kureyş (kabilesine) oldukça kolaylaştırıldığı için onlar, kendilerini açlıktan doyuran ve her çeşit korkudan emin kılan şu evin (Kabe’nin)  Rabbine kulluk etsinler.
6.    Mâûn Sûresi:    Bismillâhir-Rahmânir-Rahîm.   Eraeytelležî yükežžibü biddîn. Fežâlikelležî yedü’ul-yetîm. Ve lâ yehuddu alâ taâmil’-miskîn. Feveylül lil’-musallînelležîne hüm an salâtihim sâhûn. Elležîne hüm yürâûne ve yemneûnel’-mâûn.
Meâli:     Bismillâhir-Rahmânir-Rahîm.   (Ey Rasülüm!) Dini yalanlayanı gördün mü?  İşte o; yetimi itip kakar, yoksulu doyurmaya teşvik etmez. Ne için namaz kıldıklarının farkına varmayanlar (namazlarında Allah’ı unutanlar) ile,  gösteriş için ibadet edenlere yazıklar olsun ki, onlar hayra (iyiliğe) da engel olurlar.
7.   Kevser Sûresi:     Bismillâhir-Rahmânir-Rahîm.   İnnâ eğtaynâkel’-kevšer. Fesalli liRabbike venhar. İnne şânieke hüvel’-ebter.   Meâli:     Bismillâhir-Rahmânir-Rahîm.   (Rasulüm!) Kuşkusuz biz Sana kevseri verdik. Şimdi sen, Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Senin şanın pek yücedir.  Asıl soyu kesik olan, şüphesiz sana kin besleyendir.
8.   Kâfirûn Sûresi:    Bismillâhir-Rahmânir-Rahîm.   Gul’ yâ eyyühel’-kâfirûn. Lâ eğbüdü mâ tağbüdûn. Ve lâ entüm âbidûne mâ eğbüd. Ve lâ ene âbidüm-mâ abettüm. Ve lâ entüm âbidûne mâ eğbüd. Leküm dînüküm ve liye dîn.   Meâli:     Bismillâhir-Rahmânir-Rahîm.   (Rasulüm!) De ki: Ey kafirler! Ben sizin tapmakta olduklarınıza tapmam. Siz de Benim taptığıma tapmıyorsunuz. Ben de sizin taptıklarınıza asla tapacak değilim. Evet, siz de Benim taptığıma tapıyor değilsiniz. Sizin dininiz size, Benim dinim de Banadır.
9.    Nasr Sûresi:    Bismillâhir-Rahmânir-Rahîm.   İžâ câe nasrullâhi vel’-feth. Ve raeyten-nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ. Fesebbih bihamdi Rabbike vestağfirhü innehû kâne tevvâbâ.         
Meâli:     Bismillâhir-rahmânir-rahîm.    Allah’ın yardımı ve zaferi gelip de insanların bölük bölük Allah’ın dinine girmekte olduklarını gördüğün zaman, Rabbine hamdederek O’nu tesbih et ve O’ndan mağfiret (af) dile.   Çünkü O, tövbeleri çok kabul edendir.
10.   Tebbet Sûresi:     Bismillâhir-Rahmânir-Rahîm.    Tebbet yedâ ebî lehebiv-ve tebb’. Mâ eğnâ anhü mâlühû vemâ keseb. Seyaslâ nâran žâte leheb. Vemraetühû hammâletel’-hatab. Fî cîdihâ hablüm-mim-mesed.      
Meâli:     Bismillâhir-Rahmânir-Rahîm.   Ebu Leheb’in iki eli kurusun!  Kurudu da. Malı ve kazandıkları ona fayda vermedi. O, alevli bir ateşte yanacak; Odun taşıyıcı olarak ve boynunda hurma lifinden bükülmüş bir ip olduğu halde karısı da.
11.    İhlas Sûresi:    Bismillâhir-Rahmânir-Rahîm.   Gul’  hüvallâhü ehad. Allâhüs-Samed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekül-lehû küfüven ehad.                            
Meâli:    Bismillâhir-Rahmânir-Rahîm.   De ki: O, Allah bir ve tekdir. Allah sameddir (O, hiçbir şeye muhtaç değil, her şey O’na muhtaçtır).  O, doğurmamış ve doğmamıştır. O’nun hiçbir dengi yoktur.     
12.   Felag Sûresi:    Bismillâhir-Rahmânir-Rahîm.   Gul’ eûžü birabbil’-felag. Min şerri mâ halag.  Ve min şerri ğâsigin ižâ vegab. Ve min şerrin-neffâšâti fil’-ugad. Ve min şerri hâsidin ižâ hased.
Meâli:    Bismillâhir-Rahmânir-Rahîm.   De ki: Yarattığı şeylerin şerrinden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğümlere üfürüp büyü yapan üfürükçülerin şerrinden ve kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden, sabahın Rabbına sığınırım!
13.   Nâs Sûresi:     Bismillâhir-Rahmânir-Rahîm.   Gul’ eûžü birabbin-nâs. Melikin-nâs. İlahin-nâs. Min şerril’-vesvâsil’- hannâs. Elležî yüvesvisü  fî sudûrin-nâs. Minel’-cinneti  ven-nâs.            
Meâli:     Bismillâhir-Rahmânir-Rahîm.   De ki: İnsanların kalplerine vesvese sokan, (kişi Allah’ı andığında) pusuya çekilen cin ve insan şeytanının şerrinden, insanların Rabbine, Melikine(sahip ve hâkimine), İlâhına sığınırım.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------         Not: 1    h    şeklinde yazılan harfler;  “ha”  harfi olup, kalın okunur.      
Not: 2    h    şeklinde yazılan harfler;  “hı”  harfi olup, boğazdan hırlayarak çıkar, kalın okunur.                                             
Not: 3    ž    şeklinde yazılan harfler;  “zel”  harfi olup, dilin ucu biraz dişlerden dışarı çıkarılıp, hafifçe ısırılarak okunur.                                                        Not: 4    š    şeklinde yazılan harfler;  “ince se” harfi olup, dilin ucu dişlerin arasından biraz çıkarılıp, hafifçe ısırılarak okunur.                                            Not: 5    d    şeklinde yazılan harfler;  “dat” harfi olup, dilin yan tarafının üst azı dişlerinden birine yaklaştırılıp değdirilmesiyle kalın okunur.                 
Not: 6    z    şeklindeki harfler;  dilin ucunun üst ön dişlerin yukarısına değmesiyle kalın olarak okunur.
Not: 7   Harfin sağ üstünde ’ işareti varsa, bu işaretten önceki harfin üzerinde biraz durmalı, sonra öbür harfe geçilmelidir.  “Kel’-kevšer” gibi.                NOT:  Yazılmış bulunan bu Namaz Sure ve duaları, okunuşlarına göre hazırlanmıştır.  Sadece bu yazılanlarla yetinmeyip, mutlaka iyi bilen birisinden öğrenmeniz tavsiye olunur.  


KUL AHMEDD         KUL AHMEDD            KUL AHMEDD
 

~ HAFIZ 05 ~:
a.r.o.    eline_salk   KULAHMEDD KARDEŞİM BİZDE ARAPÇA RESİMLERLE DESTEKLEYELİM İNŞAllah.


DUALAR SÜBHANEKE  DUASI

ETTEHİYYYATÜ  DUASI

AllahÜMME SALLİ DUASI

AllahÜMME BARİK DUASI

RABBENA

KUNUT DUALARI
süleymanzor:
emeginize saglık Allah razı olsun
umarım eleştiriye açıksınızdır ahmet kardeşim
yaptıgınız şey çok güzel ama bunları namaz sureleri diye adlandırmak
bence çok dogru degil.
bunları kısa sureler olarak adlandırırsak daha uygun olmazmı
başıma geldiginden dolayı biliyorum insanlar bu konuda sıkıntı çekiyor
bir gün namaz kıldırırken yasin suresini okumuştum
aldıgım tepki karşısında çok şaşırdım
bir kardeş bana abi sen ne yapıyosun abi diye çıkışmıştı
tabi kendine göre haklıydı
hiç yasin suresi namazda okunurmuydu namaz sureleri varken...
hakkını helal et yaptıgınız işe saygı duyuyorum
nitekim insanlar bunları düşünecek kadar kafa yormuyorlar islam a
o yüzden yanlış anlamalar oluyor
selam ve dua ile

KUL AHMEDD:
rica ederim kardeşim,
eleştiriye,
kızmaya,
azarlanmaya,
hepsine açığız,
biz aciz ve günahkar bir KUL AHMEDD'iz,

burada siz haklısınız,
elbette tüm kur'an ayetleri namaz sureleridir,
zammı sure hükmündedir,
burada hem fikiriz,
fakat halk arasında böyle ifade ediliyor diye anlanacak dilde yazalım istedik,
ama hani hatırlarsanız halk arasında bir söz vardır,
deme kalbura kallabur,galatı meşhur lugatı fasihten evladur derler,
yani kalburun asıl adı kallabur imiş,
ama halk arasında kalbur dendiği için artık o ismi daha makbul imiş,
bu meyanda düşündüğümüz için böyle bir başlık atmıştık,
hakkınızı helal ediniz,
selam ve dua ile...
KUL AHMEDD                      KUL AHMEDD                   KUL AHMEDD

süleymanzor:
Allah razı olsun anlayış güzel şey
 teşekür

Navigasyon

[0] Mesajlar

[#] Sonraki Sayfa